+48 58 552 83 70 Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
logo

Kodeks etyczny

Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis produkuje i wydaje gry planszowe
oraz edukacyjne dla dzieci od ponad 40 lat. Firma Alexander jest firmą rodzinną posiadającą polski kapitał. Prawie wszystkie komponenty w naszych grach i zabawkach są produkowane w naszej fabryce. Zakład znajduje się w Chwaszczynie koło Gdyni.

W naszej ofercie znaleźć można zarówno zabawki i gry planszowe, edukacyjne, konstrukcyjne, jak i umysłowe, losowe oraz sprawnościowe.  W asortymencie są również puzzle, wiatraki i karty. Jako firma mająca na uwadze potrzeby swoich odbiorców, nieustannie szukamy nowych rozwiązań, aby oferować atrakcyjną formę spędzania czasu przez dzieci i całe rodziny.

Najważniejszą wartością dla nas jest wspólnie spędzany czas w rodzinnym gronie, który buduje pozytywne relacje. Dlatego celem firmy Alexander jest dostarczanie mądrej, rozwijającej rozrywki, która wspaniale wpływa na pogłębianie więzi i gwarantuje wszystkim dobrą zabawę. Istotna dla firmy jest także edukacja przez zabawę. Dbamy o to, żeby nasze produkty były przystępne, dlatego stosujemy wyważoną politykę cenową. Pasja, entuzjazm, kreatywność i wzajemny szacunek są wartościami budującymi relacje pracowników. Kochamy to co robimy i dobrze bawimy się
w swoim towarzystwie, dlatego wymyślamy wspaniałe produkty.

Właściciel oraz pracownicy firmy Alexander opracowali Kodeks Etyczny stanowiący zapis kluczowych zasad, którymi firma kieruje się podczas codziennej pracy. Kodeks Etyczny firmy Alexander powstał w oparciu o najważniejsze zasady regulujące postępowanie firmy wobec pracowników, klientów, konkurencji, dostawców i środowiska. Kodeks Etyczny firmy Alexander jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów.

 

 1. Przestrzeganie praw człowieka

 

Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis kieruje się dewizą, że dla zapewnienia ciągłego sukcesu niezmiernie istotny jest zespół osób, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania.

Przestrzegamy praw i zasad związanych z wolnością człowieka. Nie zatrudniamy dzieci
ani pracowników przymusowych. Nie pobieramy od pracowników kaucji ani nie przechowujemy oryginałów dokumentów, aby w ten sposób ograniczyć ich swobodę. Potępiamy stosowanie kar fizycznych i maltretowanie. Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się, ale również
nie zrzeszania się w dowolnych organizacjach, o ile jest to zgodne z właściwymi przepisami
i regulacjami.

Wszyscy pracownicy firmy ALEXANDER zasługują na uczciwe traktowanie i szacunek. Odnosimy się do siebie wzajemnie z szacunkiem, godnością, wyczuciem, mając na względzie poszanowanie uczuć innych osób. W naszym postępowaniu kierujemy się zasadą równości wobec wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia czy religii. Pracownicy mają prawo do pracy
w atmosferze wolnej od prześladowań, zastraszania i wykorzystywania na tle seksualnym lub innym, a także od aktów lub gróźb zastosowania przemocy fizycznej. Nie będą tolerowane żadne zachowania lub wypowiedzi, które naruszają godność innych osób lub niekorzystnie wpływają na wyniki ich pracy bądź stwarzają nieprzyjazną atmosferę. Przez prześladowanie rozumiemy obelgi, obraźliwe uwagi, żarty, wiadomości w formie elektronicznej lub inne postępowanie mające formę wizualną, werbalną lub fizyczną, które mogłyby przyczynić się do wytworzenia zastraszającego, nieprzyjaznego lub obraźliwego środowiska pracy. Nie akceptujemy zachowań takich jak dyskryminacja, molestowanie seksualne, mobbing, czy inne przejawy przemocy w miejscu pracy. Nie dopuszczamy do wykorzystywania pozycji zawodowej do poniżania innych czy szkodzenia im.

Szanujemy prawo pracowników do prywatności. Wszelkie zgromadzone przez firmę informacje na temat pracownika mają charakter zawodowy i tylko w takim celu mogą być wykorzystywane. Pracownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Szanujemy prawo pracowników do czasu wolnego i wypoczynku.

Jesteśmy świadomi faktu, iż firma jest naszym wspólnym dobrem, wspólnie dbamy więc o jej majątek, strzeżemy informacji poufnych. Nie wykorzystujemy posiadanej wiedzy w celu osiągnięcia prywatnych korzyści kosztem wizerunku czy interesu firmy.

 

 1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

 

Zakład „ALEXANDER” Piotr Pundzis ma na celu dostarczanie wyrobów dających Naszym klientom satysfakcje z ich użytkowania, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska zabawek. Ważny dla nas jest proces, w którym powstanie wysokiej jakości produkt – jego wpływ na pracowników, klientów, społeczność oraz środowisko naturalne. Naszym celem jest stworzenie i utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy oraz minimalizacja ryzyka dla pracowników, kontrahentów i pozostałych osób, których mogą dotyczyć działania firmy.

 

Prowadząc swoją działalność firma Z.P. „ALEXANDER” Piotr Pundzis zobowiązuje się do działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy:

 

 • zapobiega wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełnia mające zastosowanie wymagania prawne oraz inne wymagania, dotyczące przedsiębiorstwa
 • ciągle doskonali działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki
 • podnoszenia kwalifikacji przez pracowników oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania
  w działalność na rzecz BHP
 • reaguje na zdarzenia potencjalnie wypadkowe i im zapobiega

 

Człowiek jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni
za prawidłowe wdrażanie tego programu, niezależnie od szczebla w firmowej hierarchii
oraz zajmowanego stanowiska. Każdego dnia staramy się tworzyć komfortowe środowisko pracy,
w którym wszyscy będziemy czuć się bezpiecznie. Wierzymy, iż wspólne zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwolą nam odnieść oczekiwany sukces.

 

 1. Ochrona środowiska naturalnego

 

Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis prowadzi działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne działamy w sposób
dla środowiska przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Elementem strategii działalności firmy jest ciągłe doskonalenie, śledząc postęp w nauce oraz technice.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Podejmujemy również działania mające na celu zahamowanie ewentualnych negatywnych wpływów wywieranych przez jakikolwiek aspekt naszej działalności na środowisko naturalne.

 

 1. Mając na celu realizację niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:
 • Realizacja odpowiedniej, selekcyjnej gospodarki odpadami.
 • Minimalizacja ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.
 • Optymalizacja zużycia surowców i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych
  do produkcji.
 • Eliminacja ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn, urządzeń i instalacji.
 • Oszczędność energii
 1. Politykę środowiskową firmy realizujemy w szczególności poprzez:
 • Stosujemy w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.
 • Nieustanie optymalizujemy proces produkcji, aby był energooszczędny i materiałooszczędny.
 • Przetwarzamy tworzywa termoplastyczne bezodpadowo.
 • Doskonalimy procesy technologiczne, inwestujemy i modernizujemy urządzenia zmierzając do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.
 • Oddajemy surowce wtórne do recyclingu
 • Media chłodzące mamy w obiegu zamkniętym
 • Stosujemy zespoły filtrów do oczyszczania powietrza technologicznego
 • Inwestujemy w produkcję ekologicznych zabawek wytwarzanych z drewna
 • Kupujemy surowce z pewnych źródeł, od certyfikowanych dostawców

 

Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach zarządzania firmy jest aktywnie zaangażowana
w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich realizacji. Wierzymy,
że nasze działania przyczynią się do zachowania równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, gwarantując możliwość zaspokojenia potrzeb obywateli, zarówno współczesnego świata jak i naszych przyszłych pokoleń.

 

 1. Praktyki biznesowe

 

Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pudzis przywiązuje ogromną uwagę do wpływu swoich działań na pracowników, klientów, społeczność oraz środowisko naturalne. Dokłada wszelkich starań, żeby działania te przynosiły pozytywne rezultaty, jednocześnie firma jest bardzo otwarta na głosy swojego otoczenia i stara się reagować na jego potrzeby.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Alexandrze przejawia się w szczególnej dbałości
o bezpieczeństwo wszystkich wytwarzanych produktów, wspieraniu sportu, inicjatyw społeczności lokalnych, działalności charytatywnej, wspieraniu organizacji pozarządowych i fundacji propagujących zdrowy styl życia, edukację, mądre spędzanie czasu z rodziną, tworzenie więzi społecznych, wspieranie instytucji kulturalnych oraz trosce o środowisko naturalne.

Nie dajemy łapówek, ani nie oferujemy korzyści majątkowych z zamiarem lub stwarzając choćby pozory zamiaru nakłonienia innych osób do zmiany oceny sytuacji lub postępowania.
Nie będziemy żądali ani akceptowali łapówek ani innych niestosownych płatności. Oferując upominki firmowe lub inne korzyści, starajmy się zachować trzeźwą ocenę sytuacji i umiar. Szanujemy zasady innych organizacji, z którymi prowadzimy interesy. Pamiętajmy, że upominki firmowe lub inne korzyści ofiarowywane w środowisku biznesowym służą jedynie budowaniu wizerunku firmy i trwałych relacji z kontrahentami. Nie należy oferować, dawać ani przyjmować prezentów, korzyści lub innych świadczeń osobistych, jeśli: korzyść nie mieści się w granicach zwykłej praktyki biznesowej, jest to gotówka lub ekwiwalent gotówki, wartość korzyści jest przesadnie wysoka, towarzyszące okoliczności mogłyby pozwolić na uznanie działania jako dawanie/przyjęcie łapówki lub odpłacanie się, lub działanie narusza obowiązujące przepisy lub inne regulacje. Jeśli prezent, propozycja otrzymania prezentu lub innych świadczeń osobistych budzi Twoje wątpliwości, przed podjęciem jakiegokolwiek działania zgłoś się do swego przełożonego.

 

 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Alexander przywiązuje ogromną uwagę do wpływu swoich działań na pracowników, klientów, społeczność oraz środowisko naturalne. Dokłada wszelkich starań, żeby działania
te przynosiły pozytywne rezultaty, jednocześnie firma jest bardzo otwarta na głosy swojego otoczenia i stara się reagować na jego potrzeby.

 

Działalność na rzecz dobra publicznego:

Najwyższą wartością dla Alexandra jest czas spędzany wspólnie w rodzinnym gronie, który buduje pozytywne relacje. W związku tym celem firmy jest dostarczanie mądrej, rozwijającej rozrywki, która wspaniale wpływa na pogłębianie więzi i gwarantuje wszystkim dobrą zabawę.

Cel ten osiągamy nie tylko przez tworzenie mądrych, rozwijających zabawek, ale również dzięki takim działaniom jak:

 • Uczestniczenie w projektach skierowanych do rodzin na poziomie lokalnym i krajowym. Tworzenie otwartych stref zabaw w trakcie festynów, obchodów Dnia Dziecka, Mikołajek, dni miast, pikników miejskich i dzielnicowych.
 • Wspieranie instytucji kulturalnych jak np. Pomorska Fundacja Filmowa, poprzez sponsoring projektu Bajka w Centrum, którego celem jest prezentowanie dzieciom dzieł polskiej kinematografii. Czy też coroczna współpraca z Filharmonią Bałtycką w trakcie Balitc Souvenir i koncertów plenerowych skierowanych do dzieci.
 • Sponsorowanie inicjatyw sportowych zarówno lokalnych jaki ogólnopolskich takich jak Puchar Gdyni w biegach ulicznych dla dzieci, czy Festiwalu Biegów w Krynicy Zdrój.
 • Propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki raka piersi wraz z fundacją OmeaLife oraz czynny udział w organizowanych przez fundację imprezach aktywizujących.
 • Wspieranie młodych talentów, sponsorując Zosię Chrzan, utalentowaną pływaczkę,
  na której koncie jest chociażby 10- krotne ustanawianie Rekordów Polski w kategoriach wiekowych 11-13 lat.
 • Sponsoring lokalnych drużyn sportowych takich jak GKS Wybrzeże Gdańsk, Akra Gdynia Handball,
 • Wspieranie rodzinnego spędzania czasu poprzez osiedlowe klubokawiarnie i stowarzyszenia gier planszowych.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi w celu wpierania edukacji i rozwoju najmłodszych poprzez czynny udział w życiu największego Uniwersytetu Dziecięcego przy UMCS oraz organizowaniu Nocy Naukowców z Politechniką Poznańską.
 • Staramy się pomóc obudzić dziecko także w tych, którzy mają troszkę więcej lat. Dlatego spotkać można nas na Sopockich Dniach Seniora oraz w klubach seniora na teranie całej Polski.
 • Popularyzacja krwiodawstwa poprzez coroczne wspieranie akcji pod nazwą Wampiriada organizowanej przez SGH.
 • Jesteśmy praktycznie wszędzie, gdzie można pomóc dzieciom, ofiarując im chwilę zabawy
  i uśmiech. Wpieramy szpitale, hospicja, domy dziecka, świetlice, biedne przedszkola wiejskie.
 • Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu innowacji pracując wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską nad projektami z dziedziny nanotechnologii.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności wśród pracowników. Posiadamy własną drużynę piłkarką. Bierzemy czynny udział w lokalnych wydarzeniach sportowych takich jak Runmageddon.

 

Bezpieczne produkty:

Naszym priorytetem jest dostarczanie bezpiecznych zabawek, które sprawią ogromną radość całym rodzinom.

 • Wszystkie produkty Alexandra wykonywanie są w poszanowaniu i uwzględnieniu obowiązujących norm jakościowych ( PN-EN 71-1:2014+A1:2018  – Bezpieczeństwo zabawek. Właściwości mechaniczne i fizyczne zabawek. PN-EN 71-2:2011+A1:2014 – Bezpieczeństwo zabawek. Palność. PN-EN 71-3:2013+A3:2018 – Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków).
 • Wszystkie komponenty wchodzące w skład zabawek Alexandra oraz produkty gotowe poddawane są badaniom po kątem bezpieczeństwa w laboratoriach zewnętrznych.
 • Nad bezpieczeństwem i najwyższymi standardami zabawek Alexandra czuwa specjalnie
  w tym celu powołany Dział Jakości.
 • Alexander na bieżąco monitoruje doniesienia europejskie i światowe dotyczące bezpieczeństwa zabawek
 • Korzystamy z  najwyższej jakości materiałów, spełniających wysokie standardy.
 • Wszelkie ostrzeżenia są czytelne i dobrze widoczne. Dbamy o to, żeby klienci przed zakupem produktu otrzymali pełną informację o zagrożeniach wynikających z użytkowania.

Relacje z dostawcami i odbiorcami:

 • Dbamy o dobre relacje w biznesie zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami naszych produktów.
 • Wybieramy sprawdzone firmy, które, tak jak my dbają o jakość swoich usług.
 • Kupujemy komponenty oraz sprzedajemy produkty w sposób odpowiedzialny.
 • Prawie wszystkie elementy naszych zabawek produkowane są w naszym zakładzie zlokalizowanym w Chwaszczynie koło Gdyni. Dostarczamy miejsc pracy dla ponad 300 osób. Podwykonawstwo i usługi również zlecane są w regionie, dzięki czemu dajemy szansę zarobkowania lokalnym mieszkańcom.

 

 1. Zgłaszanie naruszenia zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Z.P.ALEXANDER Piotr Pundzis

 

W Z.P.ALEXANDER mówimy uczciwie i otwarcie oraz słuchamy ze zrozumieniem.
Nie stronimy od zadawania trudnych pytań i podnoszenia drażliwych kwestii. Jeśli wiesz
o jakichkolwiek naruszeniach zasad zawartych w Kodeksie Etycznym lub innych przepisów, jesteś zobowiązany to niezwłocznie zgłosić. Istnieje kilka sposobów zgłaszania takich kwestii. Jeśli uważasz, że naruszono przepisy, niezwłocznie skonsultuj się z osobami odpowiedzialnymi
za wdrożenie norm etycznych w Z.P.ALEXANDER. W innych kwestiach można porozmawiać
ze swoim bezpośrednim przełożonym lub innym członkiem kierownictwa.

W celu anonimowego zgłaszania naruszeń, przy głównym wejściu do siedziby firmy umieściliśmy skrzynkę oznaczoną nazwą „Zgłaszanie uwag”, do której można wrzucać uwagi
i spostrzeżenia. Może być to anonimowy list. W przypadku jednak gdy oczekują Państwo odpowiedzi prosimy o podanie adresu e-mail, albo innych danych do kontaktu. Odpowiedź na list nastąpi
w przeciągu 2 tygodni od otrzymania zgłoszenia. Listy ze skrzynki będą wyjmowane w każdy piątek o godzinie 10.00 przez podane poniżej osoby. W przypadkach wymagających nagłej interwencji zgłoszenie powinno być dokonane osobiście bezpośrednio do wspomnianych osób. Surowo zabraniamy stosowania odwetu wobec pracowników, którzy zgłaszają przypadki wykroczeń, podnoszą problematyczne kwestie lub współpracują w dochodzeniu, pod warunkiem, że robią to
w dobrej wierze i z uzasadnionym przekonaniem, że przekazywane informacje są prawdziwe. Wobec osób stosujących odwet będą wszczynane działania dyscyplinarne, z rozwiązaniem zatrudnienia włącznie. Jeśli uważasz, że ktoś stosuje wobec Ciebie odwet, skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie norm etycznych w Z.P.ALEXANDER.

 

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie norm etycznych w Z.P.ALEXANDER:

Ewa Kustusz – Specjalista ds. BHP

Małgorzata Smalara – Specjalista ds. kadr

 

Chwaszczyno, 02.12.2020r.

 

Jeżeli uważasz, że możemy coś ulepszyć, napisz: